Stichting Symbolisch Theater
Balans in euros 31-12-2022 31-12-2021
Activa
Voorraad Wagner boeken en cassettes  €           4.202  €        1.500
Nog te vorderen (verkoop Wagner boeken)  €           1.106  €        1.134
ING rekening-courant (2 bankrekeningen)  €           5.361  €        3.147
spaarrekening  €         57.855  €      64.856
Totaal activa  €         68.524  €      70.637
Passiva
Eigen Vermogen 
Vrij vermogen  €           3.665  €        5.778
Bestemmingsreserve  €         64.859  €      64.859
Vlottende passiva
Nog te betalen kosten  €                 –  €              –
Totaal passiva  €         68.524  €      70.637
Spaarrekening volgens ING Jaaroverzicht
beginsaldo 01-01-2022  €     64.855
overboekingen naar RC  €           (7.000)
rente  €                  –
saldo 31-12-2022  €     57.855
Rekeningcouranten volgens ING overzichten
beginsaldo 01-01-2022  €       3.147
bij van spaarrekening  €            7.000
ontvangen donaties 2022  €          13.111
restitutie BTW  €               642
overig  €                 54
verkoop Wagner boeken  €               669
Totaal ontvangsten 2022  €         21.476
Uitgaven in 2022
Bankkosten  €               351
Kosten fondswerving  €                 71
Kosten website en hosting, Zoom  €            3.178
Belastingen (BTW)  €                  –
Nagekomen kosten 2019 mailing  €               990
Diverse kosten  €                 21
Kosten bijeenkomst Amstelkerk  €            5.336
Inkoop Wagner-boeken c.s.  €            3.807
Vertalingen  €            5.508
Totaal uitgaven 2022  €         19.262
Saldo 31-12-2022  €           5.361
Controleberekening
Mutatie Rekening Courant  €       2.214
Mutatie Spaarrekening  €      (7.001)
Mutatie liquide middelen 2022  €          (4.787)
Vrij vermogen 31-12-2021  €       5.778
Mutatie liquide middelen  €      (4.787)
Mutatie voorraad Wagner boeken en cassettes en verkoop  €       2.702
Mutatie nog te factureren verkoop Wagner boeken  €           (28)
Afname bestemmingsreserve  €             –
Vrij vermogen 31-12-2022  €           3.665